Ako si vybaviť prvý alebo nový občiansky preukaz

SPIG zdvíhacie zariadenia
Dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a deti budú za lieky doplácať o desiatky miliónov eur menej
10. októbra 2015

Ako si vybaviť prvý alebo nový občiansky preukaz

SPIG zdvíhacie zariadenia

Prvý občiansky preukaz a nový občianskypreukaz občana, ktorý má občiansky preukazvydaný do 30. júna 2008 vydáva okresnériaditeľstvo Policajného zboru v územnomobvode, v ktorom má občan trvalý pobyt.
Občan, ktorý má vydaný občiansky preukazpo 1. júli 2008 môže požiadať o vydanienového občianskeho preukazu na ktoromkoľvekokresnom riaditeľstve Policajnéhozboru.

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazusa podáva príslušnému úradu osobne. Pritejto povinnosti platí jedna výnimka a tov prípade, keď o vydanie občianskeho preukazumôže za občana, ktorý nemôže prebezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútaniana lôžko podať žiadosť osobne (ďalej lenbezvládny občan ), aj iný občan po predloženísvojho občianskeho preukazu a písomnéhoplnomocenstva na zastupovanie, na ktorommusí byť podpis bezvládneho občana.

Podpis bezvládneho občana sa nevyžaduje,ak občan nie je spôsobilý sa podpísať.K žiadosti bezvládneho občana sa musípredložiť potvrdenie lekára o tom, že takýtoobčan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodudlhodobého pripútania na lôžko.Občan, ktorému má byť občiansky preukazvydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniupodoby jeho tváre a jeho podpisu na príslušnomokresnom riaditeľstve Policajnéhozboru. Nasnímanie podoby bezvládnehoobčana možno vykonať aj v mieste, kde sazdržuje.
Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskomodeve, bez prikrývky hlavy a bezokuliarov s tmavými sklami. V odôvodnenýchprípadoch je možné zo zdravotnýchalebo náboženských dôvodov nasnímaťpodobu tváre s prikrývkou hlavy. Táto prikrývkanesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom,
ktorý by znemožňoval identifikáciu.Nasnímanie podoby nevidiaceho občanamožno vykonať s okuliarmi s tmavými sklamipo predložení potvrdenia lekára, že tentoobčan je nevidiaci.

Lehoty pre prijatie žiadosti o vydanie občianskehopreukazu
O vydanie prvého občianskeho preukazupre maloletého občana je povinný požiadaťrodič občana alebo opatrovník, poručník,iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťazverené do náhradnej rodinnej starostlivosti,pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnoma má dieťa dočasne zverené do pestúnskejstarostlivosti, alebo štatutárny orgánzariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutiesúdu o nariadení ústavnej starostlivostialebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannejvýchovy, najskôr 90 dní a najneskôr 30dní pred dovŕšením pätnásteho roku vekuobčana.
O vydanie nového občianskeho preukazuje občan povinný požiadať príslušné okresnériaditeľstvo Policajného zboru do 30 dníod neplatnosti občianskeho preukazu (napr.zmena mena, priezviska, trvalého pobytu,rodného čísla).
Občan môže podať žiadosť o vydanie novéhoobčianskeho preukazu pred skončením(časovej) doby jeho platnosti. V tomto prípademožno žiadosť podať najskôr 180 dnípred uplynutím (časovej) doby platnosti.
Pri žiadosti o vydanie prvého občianskehopreukazu je občan alebo zákonný zástupcamaloletého povinný predložiť
• rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedenérodné číslo, aj doklad o rodnom čísle(napr. cestovný doklad),
• potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydanépríslušným orgánom (ohlasovňouobecného alebo mestského úradu), potvrdeniesa nevyžaduje, ak tento príslušnýorgán zaznamenal priamym vstupomdo registra obyvateľov Slovenskej republikyúdaje o aktuálnom trvalom pobyteobčana,
• ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti,ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze(napr. potvrdenie od lekára pri zápise krvnejskupiny).

Pri žiadosti o vydanie nového občianskehopreukazu je občan alebo zákonný zástupcapovinný predložiť svoj doterajší občianskypreukaz alebo potvrdenie o občianskompreukaze, ak mu bolo vydané. Ak občannemôže predložiť svoj doterajší občianskypreukaz ( napr. z dôvodu straty, odcudzeniaOP), je povinný predložiť doklad preukazujúcijeho rodné číslo (rodný list alebo cestovnýdoklad),
Ak je dôvodom na vydanie nového občianskehopreukazu zmena mena, priezviska,rodného čísla alebo trvalého pobytu aleboak občan pri žiadosti o vydanie nového občianskehopreukazu súčasne žiada o vyznačenienového údaju, je povinný predložiť ajdoklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci
nový údaj.

Opatrovník občana, ktorý bol pozbavenýspôsobilosti na právne úkony, je povinnýk žiadosti takého občana predložiť aj svojobčiansky preukaz a právoplatné rozhodnutiesúdu o pozbavení občana spôsobilostina právne úkony. Ak nebol opatrovník určenýdo funkcie opatrovníka priamo v rozhodnutí
súdu o pozbavení občana spôsobilostina právne úkony, je povinný predložiť ajuznesenie súdu, ktorým bol určený do funkcieopatrovníka.

Občan, ktorý žiada o vydanie občianskehopreukazu po zrušení pozbavenia spôsobilostina právne úkony, je povinný predložiťprávoplatné rozhodnutie súdu o zrušení pozbaveniaspôsobilosti na právne úkony.
Občan, ktorý žiada o vydanie občianskehopreukazu po obmedzení spôsobilostina právne úkony, je povinný predložiť právoplatnérozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilostina právne úkony. Občan, ktorý žiadao vydanie občianskeho preukazu po zrušeníobmedzenia spôsobilosti na právne úkony,
je povinný predložiť právoplatné rozhodnutiesúdu o zrušení obmedzenia spôsobilostina právne úkony.

Občan, ktorý žiada o vydanie občianskehopreukazu po uložení trestu zákazu pobytu,je povinný predložiť právoplatné rozhodnutiesúdu o tejto skutočnosti. Občan, ktorýžiada o vydanie občianskeho preukazupo upustení od výkonu zvyšku trestu zákazupobytu, je povinný predložiť právoplatné
rozhodnutie súdu o tejto skutočnosti.

Občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupcamaloletého, ktorý žiada o vydanieobčianskeho preukazu po nadobudnutí štátnehoobčianstva, je povinný predložiť listinuo udelení štátneho občianstva a osvedčenieo štátnom občianstve. Ak vzniknú pochybnostio štátnom občianstve občana,
je občan, jeho opatrovník alebo zákonnýzástupca maloletého povinný na vyzvaniepríslušného úradu predložiť osvedčenieo štátnom občianstve (vydanie osvedčeniao štátnom občianstva na účely vydaniaprvého občianskeho preukazu je oslobodenéod správneho poplatku).

Zdroj http://www.minv.sk/?obcianske-preukazy

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this