Príspevky z UPSVaR

15. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Osobná asistencia

Osobná asistencia je jeden zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý umožňuje človeku s postihnutím viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti, byť rovnoprávnym členom rodiny, študovať, pracovať alebo byť iným spôsobom prínosom pre spoločnosť.
16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Žiadosť z UPSVaR na kúpu pomôcky

V prvom rade potrebujete tlačivá z ÚPSVaR:
• Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu,
• Lekársky nález, ktorý dáte vyplniť obvodnému lekárovi. On priloží najnovšie lekárske náleze od odborných lekárov (neurológ, psychologické vyšetrenie, ak je možnosť aj psychiatrické), odporučenie zo školy, prípadne z centra, ktoré dieťa navštevuje.
16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri:
• úkonoch sebaobsluhy,
• starostlivosti o domácnosť,
• realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.
Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením hygieny sú výdavky na bežnú osobnú hygienu a hygienu domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby uvedeného v prílohe č.6. zákona.

17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Vhodnú pomôcku z UPSVaR je možné získať aj inak

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení. Vrátenú funkčnú pomôcku alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na:
• úpravu domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu,
• odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP,
• úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.
18. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži nazabezpečenie mobility osoby sŤZP.
Osoba, ktorá je odkázaná naindividuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, doškolského zariadenia, dodomova sociálnych služieb).
18. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Peňažný príspevok nakompenzáciu zvýšených výdavkov nadiétne stravovanie slúži nazmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených sdodržiavaním diétneho režimu.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this