Príspevky z UPSVaR

20. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla slúži nazmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.
24. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Peňažný príspevok nakompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou opsa so špeciálnym výcvikom slúži nazmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených sťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou opsa so špeciálnym výcvikom sú výdavky nakrmivo anaveterinárnu starostlivosť.
25. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok naúpravu osobného motorového vozidla Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby sŤZP anaúpravu osobného motorového vozidla . Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo ho bude môcť využívať najej prepravu.
25. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť:
• peňažný príspevok nakúpu pomôcky,
• peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
• peňažný príspevok naúpravu pomôcky.
25. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na prepravu

Peňažný príspevok naprepravu slúži nazabezpečenie prepravy osoby sŤZP najej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná naindividuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
25. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť osoby sŤZP prekonávať architektonické bariéry apodporujú sa jej schopnosti pri mobilite asebaobsluhe. Zariadenie slúži aj napremiestňovanie osoby sŤZP alebo poskytovanie pomoci odinej osoby.
26. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Druhy príspevkov z UPSVaR

Vzhľadom na to, že sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát ich postihnutie môže kompenzovať peňažnými príspevkami podľa zákona opeňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Otie treba žiadať na úradoch práce asociálnych vecí podľa miesta bydliska. Po splnení zákonom daných podmienok sa príspevky poskytujú buď jednorazovo, alebo pravidelne za nejaké obdobie. To závisí od druhu príspevku.
9. apríla 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Peňažný príspevok slúži na:
• opravu pomôcky,
• opravu úpravy pomôcky,
• opravu úpravy osobného motorového vozidla,
• opravu zdvíhacieho zariadenia.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this