UPSVaR

6. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Ako si vybaviť príspevok na schodiskovú plošinu

Na jar v roku 2014 som sa rozhodla dať urobiť schodiskovú plošinu vdome. Oslovila som jednu nemenovanú firmu. Pán ... prišiel pomeral apovedal, že mu je ľúto ale nevojde nám plošina na schody. Bola som sklamaná, no nenechala sa odbiť. Surfovala som po internete ado oka mi padla firma SPIG, ktorá ihneď zareagovala na môj email. Pán Slabina prišiel, pozrel na schody, premeral, aja len tak čakala, čo mi odpovie. Vydýchla som si, keď sa usmial a povedal„ Všetko sa dá, len treba chcieť “. No azačal kolotoč vybavovania.

15. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Preukaz ŤZP

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú nárok na rozličné zľavy a výhody. Potrebujú však k tomu preukaz. Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze. Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení posudkových činností úradu prace sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska.
15. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Parkovací preukaz

Jeho vydávanie upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Postihnutému, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, ho vyhotoví príslušný úrad práce.
15. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Kto sa považuje za osobu sŤZP

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % podľa postihnutia zaradené v prílohe č. 3 k zákonu č. 447/2008. Príloha č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaraďuje ochorenia podľa funkčných porúch.

16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Lekárska a sociálna posudková činnosť

Lekársku posudkovú činnosťvykonáva posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Lekárskou posudkovou činnosťou sa:

• hodnotí a posudzuje zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie osoby,
• určuje miera funkčnej poruchy,
• posudzujú sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií, ktoré má osoba v dôsledku ŤZP v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia,
• posudzujú jednotlivé druhy odkázanosti osoby s ŤZP,
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu

Ďalší peňažný príspevok nakúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky (úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám fyzickej osoby sťažkým zdravotným postihnutím vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky) rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Zisťovanie prijmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP.
Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú stouto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.

17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Viete aké sú povinnosti poberateľov peňažných príspevkov?

Osoba, ktorá je účastníkom právnych vzťahov vo veciach kompenzácie, preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu, je povinná:
a) preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
b) na výzvu príslušného úradu preukázať výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške a zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie výšky peňažného príspevku na kompenzáciu, v lehote určenej príslušným úradom,
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this