Centrum sociálnych služieb TAU Turie

SPIG zdvíhacie zariadenia
Domov seniorov Sv. Martina v Hrnčiarovciach
6. mája 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Domov sociálnych služieb ARCHA – Bánovce nad Bebravou
8. apríla 2016

Centrum sociálnych služieb TAU Turie

SPIG zdvíhacie zariadenia

Budova ma dve poschodia na ktorých sa okrem izieb nachádzajú, herne, spoločenské miestnosti, rehabilitačná miestnosť, kadernícky salón, miestnosť snoezelen atiež reminisenčnú miestnosť. Zariadenie má vybudovanú komunitnú záhradu vktorej sa prijímateľky cítia veľmi príjemne adokážu vnej relaxovať ale i pracovať. Pestujú si zeleninu, oberajú ovocie, využívajú skleník na prípravu planty, udržujú skalky aokrasné záhony. Tiež majú kdispozícii fit park, vktorom si môžu zacvičiť atak urobiť niečo pre svoje zdravie. Pri realizácii takýchto aktivít sa naše zariadenie zapája do projektov asnaží získať finančnú podporu zrôznych organizácii asponzorov.

Centrum sociálnych služieb TAU poskytuje celoročnú, týždennú aambulantnú formu sociálnej starostlivosti zdravotne ťažko postihnutým ženám, mentálne, telesne, zmyslovo postihnutým ženám aženám v kombinácii postihu. Momentálne máme vzariadení umiestnených 96 žien vo veku od 21 do 84 rokov. VDomove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba do dovŕšenia dôchodkového veku, Domov sociálnych služieb poskytuje odborné, obslužné aďalšie činnosti zamerané na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne ašatstva, osobné vybavenie, úschova cenných vecí. Zabezpečujem pracovnú terapiu, záujmovú činnosť pre vyplnenie denného režimu prijímateliek sociálnych služieb. Ďalej môžeme poskytnúť tiež psychologické poradenstvo arehabilitáciu, ktorým sa snažíme zvyšovať kvalitu poskytovania služieb. Vnašom zariadení sa zaviedla ambulantná atýždenná forma pobytu, ktorá napomáha životu zdravotne znevýhodnených vprirodzenom rodinnom prostredí, Vprípade, že majú rodinný príslušníci záujem oambulantnú formu privádzajú svojich príbuzných vranných hodinách do zariadenia apoobede ich vyzdvihnú azoberú domov, počas dňa sa venujú terapiám azapájajú sa do denného režimu zariadenia. Vrámci DSS je vytvorený samostatný byt pre štyri ženy.

Špecializované zariadenie – poskytuje odborné, obslužné aďalšie činnosti zamerané na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ktorá má zdravotné postihnutie, ako je Parkinsonova choroba, Alzhaimerová choroba, Autizmus /pervazívna vývinová porucha/, schizofrénia, demencia rôzneho typu. Poskytujeme sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie ažehlenie, ako istarostlivosť obielizeňašatstvo, osobné vybavenie, zabezpečujeme pracovnú terapiu, záujmovú činnosť amáme vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí. Špecializované zariadenie zabezpečuje aj psychologické poradenstvo arehabilitáciu. Forma poskytovanej služby je celoročná pobytová aambulantná.

Zariadenie podporovaného bývania poskytuje odborné, obslužné aďalšie činnosti zamerané na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, aj je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Prijímateľ sociálnej služby sa usmerňuje amonitoruje pri zabezpečení sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti odomácnosť vrámci zariadenia azákladných sociálnych aktivít, ako napríklad sprievod na lekárske vyšetrenie, sprievod na vybavenie úradných záležitosti, sprievod pri záujmových činnostiach ainé. Okrem dohľadu poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv aprávom chránených záujmov, utvára podmienky na vykonávanie iných činností, najmä stravovanie, psychologické poradenstvo arehabilitáciu. Vzariadení podporovaného bývania je umiestnených šesť žien.

Zdravotná starostlivosť je zabezpečená dodávateľským prostredníctvom praktického lekára, ktorý ordinuje vCSS 1 krát týždenne apsychiater ordinuje jeden krát mesačne. Vlastný ošetrovateľský aopatrovateľský prístup zabezpečuje personál, ktorý má profesionálny prístup. Pracuje smetódou bazálnej stimulácie, ktorej sme certifikovaným pracoviskom. Získali sme certifikát konceptu bazálnej stimulácie, ktorý podporuje percepciu, lokomóciu akomunikáciu. Základom konceptu bazálnej stimulácie je pôsobenie na senzorické systémy cielenou stimuláciou zohľadňujúcou biografiu klienta, aby bola aktivovaná jeho pamäťová stopa . Pri práci sbazálnou stimuláciou pracujeme sdotykom ahlavne jeho kvalitou. Klientom poskytujeme skľudňujúcu apovzbudzujúcu somatickú stimuláciu, polohovanie, masáž stimulujúcu dýchanie, optickú, auditívnu, orálnu, olfaktorickú ataktilne haptickú stimuláciu. Vždy podľa potrieb prijímateľky sociálnej služby.

Naše centrum kladie veľký dôraz na sociálnu rehabilitáciu, sociálnu inklúziu, zabezpečenie denných aktivít prijímateľov sociálnej služby, čím zlepšujeme audržiavame zručnosť, sebaobsluhu, integráciu do spoločnosti. Organizujeme rôzne spoločenské, kultúrne podujatia, športové podujatia, športové aktivity, výlety, rekondično-rekreačné pobyty. Vsúlade sindividuálnymi plánmi asohľadom na osobnostné danosti, stupeň adruh postihnutia aindividuálny záujem klienta vykonávame pracovnú terapiu asociálnu rehabilitáciu.

Zo širokého spektra pracovnej terapie by sme sa mohli zmieniť opráci vkeramickej astolárskej dielni, práca zo sklom /spekanie aohýbanie, technika Tiffany/, výroba avyrezávanie sviečok, tkanie kobercov, vyšívanie ašitie úžitkových predmetov, dramatický krúžok, pletenie výrobkov zprútia pedigu, muzikoterapia abiblio terapia, arteterapia /práca spapierom/, reminiscenčná terapia, práca sPC ainternetom, posilňovňa arehabilitácia, športové aktivity na antukovom ihrisku, turistika práca vzáhrade. Jednou zoblasti rehabilitácie ktorú naše zariadenie ponúka je fyzioterapia, ktorá sa zaoberá liečbou aprevenciou porúch pohybového systému človeka. Jej cieľom je prinavrátiť stratené schopnosti afunkcie ľudského organizmu ako celku, podporiť, udržať aobnoviť maximálnu funkčnú zdatnosť či spomalenie progresie choroby aúrazu.
Využíva špeciálne manuálne postupy, techniky ametodiky fyzioterapie. Zaoberáme sa hlavne kinezioterapiou individuálnym askupinovým cvičením pri ktorých využívame rôzne postupy ametodiky.

Aktivity, ktorým sa vnašom zariadení venujeme aaj výsledky práce majú významnú výpovednú hodnotu oaktuálnom prežívaní, čo pracovníkom zariadenia napomáha vedieť ako ssnimi pracovať, podporovať, viesť ich ksvojpomoci, posilňovať ich samostatnosť, zodpovednosť anezávislosť včo najvyššej možnej miere arešpektovať ich ako jedinečnú bytosť.

Spolupráca sBeskydskou sedmičkou

Centrum sociálnych služieb TAU Turie, ktoré je certifikovaným pracoviskom bazálnej stimulácie, bolo vďaka pani doktorke PhDr.Karolíne Friedlovej vybrané pre pilotný projekt napodporu Integrácie aaktivít žien znášho zariadenia. Tento výber naše centrum veľmi oceňuje, nakoľko pani doktorka PhDr.Karolína Friedlová, ktorá je konateľkou spoločnosti INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o. a odborný garant vzdelávacích programov Bazálni stimulace pre Českú a Slovenskú republiku, je vo svojej práci veľmi úspešná. Integrácia prebehne formou výroby ocenenia pre účastníkov extrémnych pretekov Adidas – Continental Beskydská sedmička. Myšlienke spolupráce bol hneď odzačiatku veľmi naklonený aj zakladateľ aorganizátor Beskydskej sedmičky pán Libor Uher, ktorý ako prvý český horolezec zdolal všetky štyri najvyššie vrcholy pohoria Karákoram. Pán Uher je milovníkom extrémnych športov, ktorým sa aktívne venuje, medzi ktoré by sme zaradili aj Beskydskú sedmičku.

Vďaka tejto spolupráci sa Centrum sociálnych služieb TAU bude prezentovať pri ukončení Adidas Continental Beskydská sedmička, ktoré končí vo Frídku Místku. Všetci účastníci pretekov, ktorí ich úspešne ukončia, budú ocenení výrobkami, ktoré vlastnoručne vyrobia ženy znášho zariadenia. Všetky výrobky, ktoré vychádzajú spod rúk našich žien, sú vyrobené sláskou v srdci a každý výrobok je jedinečný. Naše centrum je vďačné zatúto možnosť prezentácie výrobkov, ktoré vyrábame, atým naše ženy zapájame doaktívneho života.

Tiež sme vďační zamyšlienku, že zdraví, športovo zdatní ľudia majú možnosť pomáhať ľuďom, ktorým toto nebolo dopriate aktorí nemajú možnosť zapájať sa aktívne došportových podujatí. Naše veľké ďakujem patrí pani doktorke PhDr.Karolíne Friedlovej, pánovi Liborovi Uherovi, tiež pánovi Tomášovi Janečekovi ako icelému odbornému tímu, ktorý sa nauvedenej spolupráci podieľal. Poďakovanie patrí nielen zaľudský prístup, ústretovosť, obetavosť, ale hlavne zavytvorenie možnosti spolupráce. Veríme, že tento pilotný program nadviaže naďalšie ročníky.

Bc.Miroslava Peknušová

Centrum sociálnych služieb TAU
Turie č.296,
01312 Turie
t.č.041/5989362
http://www.csstauturie.sk/

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this