Daňový úrad a registračná povinnosť osobných asistentov

Daňový úrad a registračná povinnosť osobných asistentov

SPIG zdvíhacie zariadenia

Príklad: Ak daňovník začal v januári 2016 vykonávať činnosť osobného asistenta, má tento daňovník zdôvodu začatia vykonávania činnosti osobného asistenta povinnosť požiadať správcu dane, čiže príslušný daňový úrad o registráciu! Osobný asistent má povinnosť požiadať o registráciu do konca kalendárneho mesiaca poskončení mesiaca, vktorom začal vykonávať činnosť osobného asistenta. To znamená, že daňovník je povinný požiadať oregistráciu dokonca februára 2016. V prípade neregistrácie hrozí pokuta najmenej 60,-€.

Podlieha príjem zosobnej asistencie dani zpríjmu?
Príjem z osobnej asistencie podlieha dani z príjmu podľa zákona o dani z príjmov. Osobná asistencia je príjmom zčinností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním. Osobný asistent má teda povinnosť platiť daň zpríjmu osobnej asistencie apodať daňové priznanie. Daňové priznanie sa podáva vzá- vislosti odvýšky dosiahnutého príjmu zarok ateda nemusí sa to týkať všetkých osobných asistentov.

Po ukončení výkonu osobnej asistencie sa musím odhlásiť zregistrácie?
Ak osobný asistent ukončí výkon osobnej asistencie a ďalej už nebude vykonávať túto činnosť je potrebné odhlásiť sa písomne na príslušnom daňovom úrade v lehote do30 dní odukončenia činnosti apožiadať o zrušenie registrácie. Ako preukázateľný doklad je vhodné použiť potvrdenie, prehlásenie od osoby s ŤZP, ktorej vykonával osobnú asistenciu, že bola ukončená činnosť osobného asistenta tým atým dňom. Dôvod nie je potrebné udávať. Vtejto lehote predloží osobný asistent správcovi dane aj osvedčenie oregistrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať doosvedčenia oregistrácii. Osobný asistent ako daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie oregistrácii do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie.

Záver: Podľa §49a ods. 6 zákona odani zpríjmov ak nastali skutočnosti, ktoré majú zanásledok zrušenie registrácie, potom je osobný asistent – daňovník povinný požiadať správcu dane ozrušenie registrácie. To znamená, že ak došlo ku skončeniu výkonu osobnej asistencie, daňovník je povinný podať žiadosť ozrušeniu registrácie.

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this