Kedy strácate nárok opakovaný peňažný príspevok?

SPIG zdvíhacie zariadenia
Ako si vybaviť prvý alebo nový občiansky preukaz
9. septembra 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Eliminujme násilie v rodinách so zdravotne postihnutým členom
6. novembra 2015

Kedy strácate nárok opakovaný peňažný príspevok?

SPIG zdvíhacie zariadenia

Ekonomická kontrola príjmu poberateľov peňažných príspevkov sa uskutočňuje každoročne.
Pri poberaní peňažných príspevkoch na
a) nadiétne stravovanie,
b) nazvýšené výdavky súvisiace
1. shygienou alebo sopotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi abytového zariadenia,
2. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
3. so starostlivosťou opsa so špeciálnym výcvikom.

Peňažný príspevok nazvýšené výdavky nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby sťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima, t.č. je to 594,27 €

Peňažný príspevok naopatrovanie sa neprizná alebo odníme, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu sťažkým zdravotným postihnutím, má mesačný príjem zo zamestnania vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima, t.č. je to 396,18 €

Peňažný príspevok naprepravu sa neprizná alebo odníme ak príjem fyzickej osoby sťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako päťnásobok sumy životné- ho minima, t.č. je to 990,45 €

Peňažný príspevok naosobnú asistenciu sa neprizná alebo odníme podľa rozsahu priznanej osobnej asistencie aak je príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako štvornásobok životného minima, t.č. je to 792,36 €

Spoločne posudzované osoby sú:
Pri rozhodovaní opeňažných príspevkoch nakompenzáciu naúčely zisťovania príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa spoločne posudzujú azapočítavajú príjmy
a) u posudzovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím jej príjem apríjem jej manžela alebo manželky,
b) u rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho snimi vdomácnosti,
c) urodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy apríjmy, ktoré nanich poberá iná fyzická osoba apríjem nezaopatrených detí žijúcich snimi vdomácnosti,
d) u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem apríjem jeho rodičov, ak sním žijú vdomácnosti, ak toto dieťa žije vdomácnosti len sjedným rodičom, sinou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča apríjem,ktorý nadieťa poberá iná fyzická osoba,
e) u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.

Príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov nakompenzáciu sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje pri opakovaných peňažných príspevkoch nakompenzáciu vždy v júli bežného roka a platí dokonca júna nasledujúceho roka; zaobdobie, zaktoré sa príjem prehodnocuje, sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, vktorom sa prehodnocovanie vykonáva.

CSŽ n.o., email csz@csz.sk

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this