Občianske združenie „Život s dúhou v srdci“

SPIG zdvíhacie zariadenia
Občianske združenie Pomocníček
9. augusta 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Občianske združenie Nádej Ladomerská Vieska
11. októbra 2015

Občianske združenie „Život s dúhou v srdci“

SPIG zdvíhacie zariadenia

Zažiť neopakovateľnú atmosféru nadšenia, radosti aprirodzenej spontánnosti bolo nádherné. Bol to hlboký zážitok nielen pre účastníkov, ale ipre umelcov asamotných organizátorov. Pre tieto krásne pocity majú takéto podujatia zmysel. Aj tento zážitok učlenov OZ evokoval pocit potreby pomáhať plniť sny znevýhodneným občanom, ktorí zato, že majú problémy, vlastne ani nemôžu. Celá myšlienka pri vzniku OZ sa niesla vduchu pomoci zdravotne postihnutým aznevýhodneným občanom aklientom CSS.

Mottom OZ je myšlienka: „Ak dbáme ošťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“
Je šťastím, že žijú ľudia sveľkým srdcom, ochotní podporiť dobrú vec aprinášajú tak šťastie nielen sebe, ale ivšetkým ostatným. Medzi hlavné ciele, vprospech ktorých občianske združenie orientuje svoje aktivity, patrí najmä pomoc apodpora pri vyvíjaní činností aaktivít, ktoré vedú kskvalitňovaniu azlepšeniu života znevýhodnených občanov. Zaúčelom dosiahnutia základného cieľa sa činnosť OZ zameriava najmä naintegráciu asebarealizáciu znevýhodnených občanov vspoločnosti, organizovanie kultúrnych, športových podujatí, spoločenských stretnutí pre znevýhodnených občanov aich rodiny, voľnočasových kreatívnych aktivít, aktívnu spoluprácu sinými OZ, vytváranie optimálnych podmienok pre aktívnu spoluprácu OZ aCSS vNovom Meste nad Váhom.

Vrámci rôznych činností aaktivít OZ aCSS sa pre klientov realizujú napríklad tvorivé aktivity zamerané naručné práce, kde sa využívajú všetky techniky apráca so všetkými materiálmi, terapie, Vítanie leta, grilovačka, karneval, MDŽ, Deň matiek, Cesta rozprávkovým parkom, Turnaj vhraní spoločenských hier ainé. Všetky aktivity rešpektujú osobné požiadavky amožnosti klientov. Pútavou udalosťou pre klientov je benefičný koncert „Dúha vsrdci“. Občianske združenie sa podieľa najeho spoluorganizovaní sObčianskym združením Milan Štefánik. Občianske združenie sa odsvojho vzniku snaží získavať finančné prostriedky, dary adobrovoľnú prácu narealizáciu projektov, ktoré súvisia snapĺňaním cieľov združenia apomoci CSS. CSS v Novom Meste nad Váhom je zariadením sociálnych služieb, rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne. Zariadenie je zriadené 1.7.2006.
CSS poskytuje sociálnu službu pre 70 klientov – ambulantnú sociálna službu, pobytovú týždennú aceloročnú sociálnu službu, rehabilitačnú starostlivosť. Klienti môžu oddychovať aj vspoločných priestoroch, či vletnej záhrade. Je im poskytovaná všestranná starostlivosť vyškoleným personálom s individuálnym prístupom azameraním nakonkrétne záujmy apriania klienta.
Text a foto: Monika Šupatíková

Kontaktné údaje: OZ Život sdúhou vsrdci Centrum sociálnych služieb
Bernolákova 14/604 91501 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7741710, 032/7741715
e-mail: miriam.mrazova@cssnovemesto.sk

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this