Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

SPIG zdvíhacie zariadenia
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
18. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
24. februára 2015

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

SPIG zdvíhacie zariadenia

Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sú výdavky na pohonné látky slúžiace naprevádzku osobného motorového vozidla, ktoré osoba sŤZP využíva nastanovené aktivity.

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
• je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku nakompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a zároveň aj na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
• osoba sŤZP je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo jej prepravu zabezpečuje osoba, ktorá nemá oprávnenie navykonávanie prepravy,
• osobné motorové vozidlo, naktorého prevádzku sa poskytuje tento peňažný príspevok, využíva osoba sŤZP nasvoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:
• osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby vzariadení podporovaného bývania alebo vzariadení sociálnych služieb naurčitý čas nepresahujúci 30 dní),
• ak príjem osoby sŤZP je vyšší ako trojnásoboksumy životného minima.

Žiadosť o príspevok
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne naúrade práce, sociálnych vecí arodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je knej potrebné priložiť.

Konanie o príspevku
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína nazáklade písomnej žiadosti. Podkladom narozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku nakompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku nakompenzáciu komplexný posudok, lehota najeho vypracovanie je 60 dní odzačatia konania alehota navyhotovenie rozhodnutia je 30 dní odvyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí arodiny vzhľadom naokolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí arodiny predĺžiť lehotu narozhodnutie najviac o30 dní

Výška príspevku
Výška peňažného príspevku je mesačne 16,70% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. (32,50 €) Výplata príspevku Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí arodiny ojeho priznaní.

Peňažný príspevok sa:
• prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, vktorom sa začalo konanie opeňažnom príspevku nakompenzáciu,
• poskytuje zacelý kalendárny mesiac, ato aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len začasť kalendárneho mesiaca,
• vypláca mesačne pozadu.

Peňažný príspevok nakompenzáciu zvýšených výdavkov sa vypláca veurách
• vhotovosti alebo
• bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby sŤZP, ktorej sa peňažný príspevok nakompenzáciu zvýšených výdavkov priznal
• najej účet vbanke alebo vpobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
• naúčet vbanke alebo vpobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal, určí.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v§ 57, povinná najmä:
• preukázať skutočnosti rozhodujúce napriznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí arodiny do8 dní zmeny vskutočnostiach rozhodujúcich natrvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu.

Zánik nároku
Nárok napeňažný príspevok zanikne:
• ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
• ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce natrvanie nároku natento peňažný príspevok (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou sŤZP alebo hodnota majetku osoby sŤZP je vyššia ako 39833 €),
• dňom smrti osoby sŤZP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval.

Ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal pred smrťou osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili dodňa jej smrti, sa nevyplatia.
Zdroj: internet

Október 2014

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this