Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Schodolez
Vhodnú pomôcku z UPSVaR je možné získať aj inak
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
20. februára 2015

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

SPIG zdvíhacie zariadenia

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne:
• ak je osoba sŤZP odkázaná podľa komplexného posudku naindividuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
• ak osoba sŤZP požiada oposkytnutie tohto príspevku najneskôr dokonca kalendárneho roka, vktorom dovŕši 65 rokov veku,
• ak je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná, alebo sa jej poskytuje sociálna služba vdomove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať takáto služba
• navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie aosobné motorové vozidlo bude využívať najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo dodomova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára advakrát späť.

Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
• premiestniť sa kvozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus, električka, vlak, trolejbus) aspäť,
• nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa vňom počas jazdy avystupovať ztakéhoto vozidla alebo zvládnuť zdôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä zdôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie sťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť nazáklade dokladu ocene osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje osobné motorové vozidlá.
Peňažný príspevok nemožno poskytnúť na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.

Žiadosť opríspevok
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

Ďalší peňažný príspevok
Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak odprávoplatnosti rozhodnutia opriznaní predchádzajúceho peňažného príspevku nakúpu osobného motorového vozidla uplynulo najmenej sedem rokov aosoba sŤZP sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, naktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, predá došiestich mesiacov odkúpy nového osobného motorového vozidla alebo osobné motorové vozidlo, naktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, je vyradené zevidencie motorových vozidiel alebo sa osoba sŤZP zaviaže, že došiestich mesiacov odkúpy nového osobného motorového vozidla požiada ojeho vyradenie zevidencie. Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak osoba sŤZP vráti peňažný príspevok nakúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Konanie opríspevku
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe pí- somnej žiadosti. Podkladom narozhodnutie opríspevku je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje zaosobu sŤZP, je lekársky posudok podklad narozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie opeňažnom príspevku nakompenzáciu komplexný posudok, lehota najeho vypracovanie je 60 dní odzačatia konania alehota navyhotovenie rozhodnutia je 30 dní odvyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí arodiny vzhľadom naokolnosti prípadu rozhodnúť vlehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí arodiny predĺžiť lehotu narozhodnutie najviac o30 dní.

Výška príspevku
Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou vzávislosti odceny osobného motorového vozidla apríjmu fyzickej osoby sŤZP, max. vo výške 6638,79 €.
Vprípade, že fyzická osoba sŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na osobné motorové vozidlo s automatickou prevodovkou, výška peňažného príspevku je max. 8298,48 €. Cena motorového vozidla sa zohľadňuje najviac vsume 13277,57€.

Výplata príspevku
Nárok na peňažný príspevok a jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ojeho priznaní.

Vrátenie príspevku
Osoba sŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť, ak:
• pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje osobné motorové vozidlo alebo je povinná vrátiť osobné motorové vozidlo subjektu, ktorý jej poskytol úver nakúpu osobného motorového vozidla, ak sa osobné motorové vozidlo nevyužíva najej individuálnu prepravu,
• sa jej poskytol peňažný príspevok na základe preukázania, že bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna služba alebo bude navštevovať školské zariadenie ado12 kalendárnych mesiacov odprávoplatnosti rozhodnutia opriznaní príspevku sa tak nestalo.
Ak osoba sŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov odposkytnutia peňažného príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku vkonaní odedičstve. Pohľadávka vkonaní odedičstve sa neuplatňuje vprípade:
• ak osobné motorové vozidlo bolo odcudzené alebo havarované,
• hodnota osobného motorového vozidla podľa znaleckého posudku vyhotoveného naúčely konania odedičstve je najviac 995,82€ alebo dedičia uhradili túto pohľadávku úradu práce, sociálnych vecí arodiny.

Jún 2014

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this