Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

SPIG zdvíhacie zariadenia
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
24. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Druhy príspevkov z UPSVaR
26. februára 2015

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

SPIG zdvíhacie zariadenia

Zapomôcku sa považuje:
• vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti,

• špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať počítač ainé technické zariadenia,
• osobné motorové vozidlo, ale iba naúčely výcviku jeho používania,
• pes so špeciálnym výcvikom – vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností aschopností napoužívanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku. Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám osoby sŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky doprevádzky.

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne
:
• ak je osoba sŤZP odkázaná podľa komplexného posudku napomôcku alebo naúpravu pomôcky, ktorou je možné prekonať alebo zmierniť sociálne dôsledky jej ŤZP,
• ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava nazáklade verejného zdravotného poistenia, svýnimkou:
• druhého mechanického vozíka, za ktorý sa považuje aj druhý jednoduchý kočík adruhý špeciálne upravený kočík,
• druhého elektrického vozíka alebo
• druhého načúvacieho aparátu,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Príspevok sa poskytne aj:
• na kúpu viacerých pomôcok, ak osoba sŤZP spĺňa podmienky naposkytnutie peňažného príspevku nakúpu každej ztýchto pomôcok,
• nakúpu anaúpravu pomôcky vprípade, ak si viaceré osoby sŤZP kupujú aupravujú jednu spoločnú pomôcku,
• navýcvik používania pomôcky, ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku a potrebuje získať vedomosti, zručnosti a schopnosti napoužívanie tejto pomôcky alebo naoverenie schopnosti používať pomôcku,
• na výcvik používania pomôcky, ktorou je osobné motorové vozidlo, len ak je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Osoba sŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku naindividuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
• premiestniť sa kvozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) aspäť,
• nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb audržať sa vňom počas jazdy avystupovať ztakéhoto vozidla alebo
• zvládnuť zdôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie sťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť len napomôcky uvedené vzozname pomôcok nazmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ŤZP. Peňažný príspevok je možné poskytnúť nazáklade:
• dokladu o cene pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu okúpe pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky,
• dokladu o cene výcviku používania pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonaného výcviku používania pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonanie výcviku používania pomôcky,
• dokladu o cene úpravy pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu ocene vykonanej úpravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava pomôcky.

Peňažný príspevok sa neposkytne:
• ak príjem osoby sŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• na pomôcku, ktorá bola zakúpená predo dňom vypracovania komplexného posudku,
• na zácvik používania pomôcky a úpravu pomôcky vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Žiadosť o príspevok
Žiadosť opriznanie peňažného príspevku sa podáva písomne naúrade práce, sociálnych vecí arodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je knej potrebné priložiť.

Ďalší peňažný príspevok
Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok naúpravu pomôcky rovnakého druhu je možné poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel.

Pomôcka alebo úprava pomôcky neplní svoj účel, ak:
• je nefunkčná anemožno ju opraviť,
• je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy scenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50% poskytnutého pe- ňažného príspevku nakúpu pomôcky alebo
• vyššia ako 50% ceny pomôcky alebo 50% ceny porovnateľnej pomôcky aktuálnej natrhu včase rozhodovania opeňažnom príspevku naopravu pomôcky alebo • nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

Konanie o príspevku
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína nazáklade písomnej žiadosti. Podkladom narozhodnutie opríspevku je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku nakompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku nakompenzáciu komplexný posudok, lehota najeho vypracovanie je 60 dní odzačatia konania alehota navyhotovenie rozhodnutia je 30 dní odvyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí arodiny vzhľadom naokolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí arodiny predĺžiť lehotu narozhodnutie najviac o30 dní.

Výška príspevku
Výška peňažného príspevku je najviac 8630,42€.
Výška peňažného príspevku určeného nakúpu:
• druhého mechanického vozíka je najviac 1659,70 €,
• druhého elektrického vozíka je najviac 4979,09 € a
• druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €.

Určenie výšky:
• určí sa percentuálnou sadzbou vzávislosti od ceny pomôcky, ceny výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky apríjmu osoby sŤZP,
• určuje sa pre každú osobu s ŤZP z prislúchajúcej časti obstarávacej ceny vprípade, ak jednu pomôcku kupujú spoločne viaceré osoby sŤZP.

Upozornenie:
Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky najviac v sume ustanovenej vzozname pomôcok.

Výplata príspevku
Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí arodiny ojeho priznaní. Peňažný príspevok nakúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky alebo úpravu pomôcky sa vypláca veurách:
• vhotovosti alebo
• bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby sŤZP, ktorej sa peňažný príspevok nakúpu, výcvik aúpravu pomôcky priznal
• najej účet vbanke alebo vpobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
• naúčet vbanke alebo vpobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok nakúpu, výcvik aúpravu pomôcky priznal, určí.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v§ 57,povinná najmä:
• kúpiť si pomôcku, dať si upraviť pomôcku alebo absolvovať výcvik do troch mesiacov odo dňa poskytnutia peňažného príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia ojeho priznaní, ak pomôcku nie je možné kúpiť, upraviť alebo nie je možné absolvovať výcvik používania pomôcky zdôvodov na strane osoby, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje pomôcky alebo vykonáva výcvik používania pomôcky,
• predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať opraviť pomôcku v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na opravu pomôcky z dôvodov na strane osoby uvedenej vpredchádzajúcom odseku,
• preukázať skutočnosti rozhodujúce napriznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí arodiny do8 dní zmeny vskutočnostiach rozhodujúcich natrvanie nároku, výplatu a výšku peňažného príspevku nakompenzáciu.

Upozornenie:
Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky do31.12.2008, tak sa nalehoty apovinnosti súvisiace s týmto peňažným príspevkom vzťahuje aj po31. 12. 2008, zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do31.12.2008).

Vrátenie príspevku
Osoba sŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť peňažný príspevok, ak pred uplynutím siedmich rokov od jeho poskytnutia (pri druhom elektronickom vozíku je táto lehota 10 rokov):
• predá, daruje alebo zaviní stratu alebo nefunkčnosť tejto pomôcky alebo
• je povinná vrátiť pomôcku subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu tejto pomôcky alebo
• pomôcka, na ktorej kúpu bol poskytnutý tento peňažný príspevok vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP; vtakomto prípade má osoba sŤZP možnosť vrátiť takúto pomôcku, ak je funkčná.
Ak osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku (pri druhom elektrickom vozíku je táto lehota desať rokov), úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok nakúpu pomôcky alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku vkonaní odedičstve.

Pohľadávka vkonaní odedičstve sa neuplatňuje vprípade,:
• ak skutočná hodnota pomôcky je najviac 165,97 €,
• ak dedičia pomôcku vrátia úradu práce, sociálnych vecí arodiny,
• ak bol peňažný príspevok poskytnutý za účelom kúpy psa so špeciálnym výcvikom alebo druhého načúvacieho aparátu.

Január 2015

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this