Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

SPIG zdvíhacie zariadenia
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
24. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Druhy príspevkov z UPSVaR
26. februára 2015

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

SPIG zdvíhacie zariadenia

Zdvíhacie zariadenie je najmä:
• schodolez,
• zdvihák,
• šikmá schodisková plošina,
• zvislá schodisková plošina,
• výťah,
• stropné zdvíhacie zariadenie.

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne:
• ak je osoba sŤZP odkázaná podľa komplexného posudku nazdvíhacie zariadenie;
• ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava nazáklade verejného zdravotného poistenia a nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným zverejného zdravotného poistenia,
• ak osobe sŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy napovolanie),
• ak úrad práce, sociálnych vecí arodiny vydá právoplatné rozhodnutie oposkytnutí príspevku.

Príspevok sa poskytne aj:
• nakúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak osoba sŤZP spĺňa podmienky naposkytnutie príspevku nakúpu každého ztýchto zariadení,
• ak si viacero osôb sŤZP kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie.
Peňažný príspevok je možné poskytnúť nazáklade dokladov ocene zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“) alebo dokladov okúpe zdvíhacieho zariadenia („faktúra“) vyhotovených osobami, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vykonávajú ich stavebné úpravy.

Peňažný príspevok nakompenzáciu sa neposkytne:
• ak príjem osoby sŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• ak bolo zariadenie zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Kúpa zdvíhacieho zariadenia: je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia astavebná úprava, ak je potrebná nainštaláciu aprevádzku. Ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak má osoba ŤZP trvalý pobyt vbyte alebo vrodinnom dome, vktorom sa bude robiť stavebná úprava.

Žiadosť opríspevok
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali napríslušnom úrade práce, sociálnych vecí arodiny ovšetkých náležitostiach tejto žiadosti aoďalších písomnostiach, ktoré je knej potrebné priložiť.

Ďalší peňažný príspevok
Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, len ak zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel.
Zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel, ak:
• je nefunkčné anemožno ho opraviť,
• je nefunkčné acena opravy alebo cena opravy scenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50% ceny zariadenia, naktoré bol poskytnutý príspevok, vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP. Konanie opríspevku Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom narozhodnutie opríspevku je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje zaosobu sŤZP, je lekársky posudok podklad narozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom narozhodnutie opeňažnom príspevku nakompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania alehota navyhotovenie rozhodnutia je 30 dní odvyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí arodiny vzhľadom naokolnosti prípadu rozhodnúť vlehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí arodiny predĺžiť lehotu narozhodnutie najviac o30 dní.

Výška príspevku
Peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 11617,88 €. Výška sa určí percentuálnou sadzbou vzávislosti odceny zdvíhacieho zariadenia apríjmu fyzickej osoby sŤZP. Výplata príspevku Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí arodiny ojeho priznaní.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba sŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v§ 57, povinná najmä:
• kúpiť si zdvíhacie zariadenie dotroch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov, ak zdvíhacie zariadenie nie je možné kúpiť zdôvodov nastrane osôb, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo inštalujú arobia stavebné úpravy potrebné naich prevádzku,
• predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže kúpiť zdvíhacie zariadenie v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku nakúpu zdvíhacieho zariadenia, zdôvodov nastrane osoby uvedenej vpredchádzajúcom odseku,
• preukázať skutočnosti rozhodujúce napriznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí arodiny do8 dní zmeny vskutočnostiach rozhodujúcich natrvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu.

Upozornenie: Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok nazaobstaranie pomôcky, ktorou bolo izdvíhacie zariadenie, do31.12.2008, tak sa nalehoty apovinnosti súvisiace stýmto peňažný príspevkom vzťahuje aj po31.12.2008 zákon č. 195/1998 Z. z. osociálnej pomoci vznení neskorších predpisov (teda zákon účinný do31.12.2008).

Vrátenie príspevku
Osoba sŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento peňažný príspevok, alebo jeho pomernú časť, ak pred uplynutím siedmich rokov odjeho poskytnutia:
• predá alebo daruje zdvíhacie zariadenie,
• zaviní jeho stratu alebo nefunkčnosť, je povinná vrátiť zdvíhacie zariadenie subjektu, ktorý jej poskytol úver nakúpu zdvíhacieho zariadenia,
funkčné zdvíhacie zariadenie nekompenzuje sociálne dôsledky jej ŤZP; v takomto prípade môže fyzická osoba s ŤZP vrátiť funkčné zdvíhacie zariadenie.
Ak fyzická osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve vo výške hodnoty časti zdvíhacieho zariadenia, ktorú je možné technicky odinštalovať. Pohľadávka sa neuplatňuje, ak dedičia vrátia zdvíhacie zariadenie alebo jeho časť, ktorú možno technicky odinštalovať.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v§ 57, povinná najmä:
• preukázať skutočnosti rozhodujúce napriznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu,
• písomne oznámiť do ôsmich dní príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení, zvyšovania kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia aštúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia. Zánik nároku Nárok napeňažný príspevok zanikne:
• ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
• ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí arodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu sŤZP,
• ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok naopatrovanie (napríklad ak osoba sŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou sŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39833 €),
• dňom smrti fyzickej osoby, ktorejsa poskytoval peňažný príspevok naopatrovanie. Ak sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal pred smrťou fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili dodňa jej smrti, sa nevyplatia.

Zdroj: internet http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-kupu-zdvihacieho-zariadenia/

Júl – August 2014

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this