Peňažný príspevok na opravu pomôcky

SPIG zdvíhacie zariadenia
Druhy príspevkov z UPSVaR
26. februára 2015
Súhlas spoluvlastníkov so zdvíhacím zariadením v bytovom dome s umiestnením zdvíhacieho zariadenia
Súhlas spoluvlastníkov so zdvíhacím zariadením v bytovom dome
25. septembra 2019

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

SPIG zdvíhacie zariadenia

Oprava pomôcky je:
• vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí sprekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia,

• vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby sŤZP,
• chirurgický zákrok vrámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru napsovi so špeciálnym výcvikom.

Peňažný príspevok naopravu pomôcky nie je možné poskytnúť vprípade, ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov skapacitou do10Ah (ampérhodina).

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne:
• osobe s ŤZP, ak si pomôcka, na ktorú je odkázaná podľa komplexného posudku, vyžaduje opravu alebo úprava pomôcky si vyžaduje opravu,
• ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava nazáklade verejného zdravotného poistenia; tento peňažný príspevok je možné poskytnúť na opravu druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok alebo ktoré získala osoba sŤZP darom alebo kúpou,
• ak cena opravy pomôcky, cena opravy úpravy pomôcky a cena opravy úpravy osobného motorového vozidla, resp. cena opravy scenou všetkých doterajších opráv je najviac 50% poskytnutého peňažného príspevku nakúpu alebo úpravu pomôcky alebo na úpravu osobného motorového vozidla alebo; je najviac 50% ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej natrhu včase rozhodovania opeňažnom príspevku alebo je najviac 50% ceny úpravy pomôcky alebo ceny úpravy osobného motorového vozidla aktuálnej na trhu včase rozhodovania opríspevku naopravu pomôcky,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť nazáklade:
• dokladu ocene opravy („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej opravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, oprava alebo úprava pomôcky a výroba alebo úprava osobného motorového vozidla,
• zmluvy o vykonaní opravy pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami.

Peňažný príspevok sa neposkytne:
• ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima.
• na opravy, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Žiadosť o príspevok
Žiadosť opriznanie peňažného príspevku sa podáva písomne naúrade práce, sociálnych vecí arodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je knej potrebné priložiť.

Konanie o príspevku
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína nazáklade písomnej žiadosti. Podkladom narozhodnutie opríspevku je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku nakompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku nakompenzáciu komplexný posudok, lehota najeho vypracovanie je 60 dní odzačatia konania alehota navyhotovenie rozhodnutia je 30 dní odvyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí arodiny vzhľadom naokolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí arodiny predĺžiť lehotu narozhodnutie najviac o30 dní.

Výška príspevku
Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou vzávislosti odceny opravy pomôcky apríjmu osoby sŤZP.

Výplata príspevku
Nárok napeňažný príspevok naopravu pomôcky ajeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí arodiny ojeho priznaní. Peňažný príspevok na opravu pomôcky sa vypláca veurách:
• vhotovosti alebo
• bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby sŤZP, ktorej sa peňažný príspevok naopravu pomôcky priznal
• najej účet vbanke alebo vpobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
• naúčet vbanke alebo vpobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok naopravu pomôcky priznal, určí.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v§ 57,povinná najmä:
• dať si opraviť pomôcku dotroch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, najneskôr však došiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia opriznaní príspevku, ak ju nemožno opraviť zdôvodov nastrane osoby, ktorá vtyrába, opravuje alebo upravuje pomôcky alebo vyrába alebo upravuje osobné motorové vozidlá,
• predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutoč- nosti, že si nemôže dať opraviť pomôcku v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na opravu pomôcky z dôvodov na strane osoby uvedenej vpredchádzajúcom odseku,
• preukázať skutočnosti rozhodujúce napriznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí arodiny do8 dní zmeny vskutočnostiach rozhodujúcich natrvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu.

Upozornenie:
Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok naopravu pomôcky do31. 12. 2008, tak sa nalehoty apovinnosti súvisiace stýmto peňažným príspevkom vzťahuje aj po31. 12. 2008 zákon č. 195/1998 Z. z. osociálnej pomoci vznení neskorších predpisov (teda zákon účinný do31. 12. 2008).

Apríl 2015

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this