Peňažný príspevok na opravu pomôcky

SPIG zdvíhacie zariadenia
Druhy príspevkov z UPSVaR
26. februára 2015
Súhlas spoluvlastníkov so zdvíhacím zariadením v bytovom dome s umiestnením zdvíhacieho zariadenia
Súhlas spoluvlastníkov so zdvíhacím zariadením v bytovom dome
25. septembra 2019

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Príspevok na opravu pomôcky

Príspevok na opravu pomôcky

Oprava pomôcky je:


• Vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí sprekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia.

• Vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby sŤZP.
• Chirurgický zákrok vrámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru napsovi so špeciálnym výcvikom.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky nie je možné poskytnúť v prípade, ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov skapacitou do10Ah (ampérhodina).

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne:

• Osobe s ŤZP, ak si pomôcka, na ktorú je odkázaná podľa komplexného posudku, vyžaduje opravu alebo úprava pomôcky si vyžaduje opravu.
• Ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava nazáklade verejného zdravotného poistenia; tento peňažný príspevok je možné poskytnúť na opravu druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok alebo ktoré získala osoba s ŤZP darom alebo kúpou.
• Ak cena opravy pomôcky, cena opravy úpravy pomôcky a cena opravy úpravy osobného motorového vozidla, resp. cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv je najviac 50% poskytnutého peňažného príspevku nakúpu alebo úpravu pomôcky alebo na úpravu osobného motorového vozidla alebo; je najviac 50% ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej natrhu včase rozhodovania o peňažnom príspevku alebo je najviac 50% ceny úpravy pomôcky alebo ceny úpravy osobného motorového vozidla aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o príspevku na opravu pomôcky.
• Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

 

Peňažný príspevok je možné poskytnúť nazáklade:

• Dokladu ocene opravy („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej opravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, oprava alebo úprava pomôcky a výroba alebo úprava osobného motorového vozidla,
• Zmluvy o vykonaní opravy pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami.

Peňažný príspevok sa neposkytne:

• Ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima.
• Na opravy, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Žiadosť o príspevok

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o príspevku

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP. Je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok. Lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote. Môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac 30 dní. Žiadateľ o príspevok na opravu pomôcky dostáva vyjadrenie listovou formou.

Príspevok na opravu pomôcky

Príspevok na opravu pomôcky

Vyžiadať cenovú ponuku

 

Výška príspevok na opravu pomôcky

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou vzávislosti odceny opravy pomôcky apríjmu osoby sŤZP.

Výplata príspevku
Nárok na peňažný príspevok na opravu pomôcky a jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok na opravu pomôcky sa vypláca v eurách. Žiadateľovi o príspevok na opravu pomôcky

• V hotovosti.
• Bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby sŤZP, ktorej sa peňažný príspevok naopravu pomôcky priznal.
• Na jej účet vbanke alebo vpobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
• Na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na opravu pomôcky priznal, určí.

Povinnosti oprávnenej osoby , žiadateľ o príspevok na opravu pomôcky

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v§ 57,povinná najmä:
• Dať si opraviť pomôcku dotroch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku. Najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku, ak ju nemožno opraviť z dôvodov nastrane osoby, ktorá vyrába, opravuje alebo upravuje pomôcky. Alebo vyrába alebo upravuje osobné motorové vozidlá.
• Predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať opraviť pomôcku v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na opravu pomôcky z dôvodov na strane osoby uvedenej v predchádzajúcom odseku.
• Preukázať skutočnosti rozhodujúce napriznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu,
• Písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí arodiny do8 dní zmeny vskutočnostiach rozhodujúcich natrvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu.

Upozornenie:

Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na opravu pomôcky do31. 12. 2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s týmto peňažným príspevkom vzťahuje aj po31. 12. 2008 zákon č. 195/1998 Z. z. osociálnej pomoci vznení neskorších predpisov (teda zákon účinný do31. 12. 2008).

archív inak obdarení

Archív časopisu INAK OBDARENÍ

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this