Peňažný príspevok na prepravu

SPIG zdvíhacie zariadenia
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
24. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Druhy príspevkov z UPSVaR
26. februára 2015

Peňažný príspevok na prepravu

SPIG zdvíhacie zariadenia

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

• je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
• osoba s ŤZP na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie navykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
• sa má preprava osoby sŤZP vykonať včase, keď osobné motorové vozidlo, naktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok nie je technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
• premiestniť sa kvozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) aspäť,
• nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb audržať sa vňom počas jazdy avystupovať ztakéhoto vozidla alebo
• zvládnuť zdôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie sťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Podmienka využívania osobného motorového vozidla napracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak osoba sŤZP podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť vmieste svojho trvalého pobytu.
Peňažný príspevok sa poskytuje nazáklade preukázaných výdavkov naprepravu zabezpečovanú vyššie uvedenými osobami.

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť, ak:
• sa osobe sŤZP poskytuje peňažný príspevok nakompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
• je osoba sŤZP vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla,
• ak príjem osoby sŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima.

Žiadosť o príspevok
Žiadosť opriznanie peňažného príspevku sa podáva písomne naúrade práce, sociálnych vecí arodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je knej potrebné priložiť.

Konanie o príspevku
Konanie opriznanie peňažného príspevku sa začína nazáklade písomnej žiadosti. Podkladom narozhodnutie opeňažnom príspevku nakompenzáciu je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňaž- nom príspevku nakompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku nakompenzáciu komplexný posudok, lehota najeho vypracovanie je 60 dní odzačatia konania alehota navyhotovenie rozhodnutia je 30 dní odvyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí arodiny vzhľadom naokolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí arodiny predĺžiť lehotu narozhodnutie najviac o30 dní.

Výška príspevku
Peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou vzávislosti odpreukázaných nákladov naprepravu aodpríjmu osoby sŤZP.

Výplata príspevku
Nárok na peňažný príspevok vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí arodiny ojeho priznaní.
Peňažný príspevok:
• sa prizná avyplatí odprvého dňa kalendárneho mesiaca, vktorom sa začalo konanie opeňažnom príspevku nakompenzáciu,
• sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len začasť kalendárneho mesiaca,
• sa vypláca mesačne pozadu,
• príslušný úrad vyplatí peňažný príspevok naprepravu najneskôr do20 dní odpredloženia dokladu o výdavkoch na prepravu, ktorý je osoba sŤZP povinná predložiť za každý kalendárny mesiac, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v§ 57,povinná najmä:
• predložiť doklad ovýdavkoch naprepravu za každú vykonanú cestu za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca; tento doklad obsahuje najmä údaje osubjekte ktorý zabezpečil prepravu, dátum vykonanie prepravy acenu zavykonanú prepravu,
• preukázať skutočnosti rozhodujúce napriznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí arodiny do8 dní zmeny vskutočnostiach rozhodujúcich natrvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu.

Zánik nároku
Nárok napeňažný príspevok zanikne:
• ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
• ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce natrvanie nároku napríspevok (napríklad ak osoba sŤZP poopätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou sŤZP alebo hodnota majetku osoby sŤZP je vyššia ako 39833 €),
• dňom smrti osoby sŤZP, ktorej sa peňažný príspevok naprepravu poskytoval.
Ak sa peňažný príspevok naprepravu priznal pred smrťou fyzickej osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia

December 2014

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this