Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

SPIG zdvíhacie zariadenia
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
24. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Druhy príspevkov z UPSVaR
26. februára 2015

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

SPIG zdvíhacie zariadenia

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne:

• ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku naindividuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
• ak osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj naúpravu osobného motorového vozidla,
• ak je osoba sŤZP vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, naktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
Peňažný príspevok sa poskytne aj naviacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky naposkytnutie príspevku nakaždú znich. Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť nazáklade dokladu ocene úpravy osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu ocene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel.

Osoba sŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku naindividuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
• premiestniť sa kvozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) aspäť,
• nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb audržať sa vňom počas jazdy avystupovať ztakéhoto vozidla alebo
• zvládnuť zdôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie sťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Peňažný príspevok naúpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť:
• naúpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
• ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• naúpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku,
• na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené predo dňom posúdenia.

Žiadosť o príspevok
Žiadosť opriznanie peňažného príspevku sa podáva písomne naúrade práce, sociálnych vecí arodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je knej potrebné priložiť.

Ďalší peňažný príspevok
Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť pouplynutí siedmich rokov odpredchá- dzajúceho poskytnutia príspevku natakúto úpravu, ak úprava osobného motorového vozidla neplní účel. Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje zasplnenú, ak osoba sŤZP vráti peňažný príspevok naúpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Konanie o príspevku
Konanie opriznanie peňažného príspevku sa začína nazáklade písomnej žiadosti. Podkladom narozhodnutie opeňažnom príspevku nakompenzáciu je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku nakompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku nakompenzáciu komplexný posudok, lehota najeho vypracovanie je 60 dní odzačatia konania alehota navyhotovenie rozhodnutia je 30 dní odvyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí arodiny vzhľadom naokolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí arodiny predĺžiť lehotu narozhodnutie najviac o30 dní.

Výška príspevku
Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6638,79 €. Peňažný príspevok naúpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj viac krát narôzne úpravy osobného motorového vozidla, pričom celkový súčet poskytnutých príspevkov nesmie presiahnuť v období siedmych rokov sumu 6638,79 €. Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla apríjmu osoby sŤZP.

Výplata príspevku
Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí arodiny ojeho priznaní. Peňažný príspevok naúpravu osobného motorového vozidla sa vypláca veurách
• vhotovosti alebo
• bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby sŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla priznal
• najej účet vbanke alebo
• naúčet vbanke inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla priznal, určí.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v§ 57,povinná najmä:
• dať si upraviť osobné motorové vozidlo dotroch mesiacov odposkytnutia príspevku, najneskôr však došiestich mesiacov, ak ho nie je možné upraviť zdôvodov nastrane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravu osobných motorových vozidiel,
• predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutoč- nosti, že si nemôže dať upraviť osobné motorové vozidlo v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla zdôvodov nastrane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel,
• preukázať skutočnosti rozhodujúce napriznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu prá- ce, sociálnych vecí arodiny do8 dní zmeny vskutočnostiach rozhodujúcich natrvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu.

Upozornenie:
Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok naúpravu pomôcky, ktorou je osobné motorové vozidlo, do31. 12. 2008, tak sa nalehoty apovinnosti súvisiace stýmto peňažný príspevkom vzťahuje aj po 31. 12. 2008 zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do31. 12. 2008).

Vrátenie príspevku
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak:
• pred uplynutím siedmich rokov odposkytnutia tohto príspevku predá alebo daruje upravené osobné motorové vozidlo,
• sa upravené osobné motorové vozidlo, nevyužíva najej individuálnu prepravu.

Február 2015

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this