Pomôcky pri inkontinencii

SPIG zdvíhacie zariadenia
Voda deti lieči aj zabáva
7. apríla 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia
Abena
9. mája 2016

Pomôcky pri inkontinencii

SPIG zdvíhacie zariadenia

Vtomto článku sa budeme zaoberať tzv. „savými pomôckami“, ktorých úlohou je ochrániť inkontinentného občana pred neželaným únikom moču. Kdispozícii máme nasledovné druhy: vložky, vkladacie plienky (knim sa používajú fixačné nohavičky), plienkové nohavičky apodložky. Zdravotné poisťovne uhrádzajú tieto pomôcky pre deti (od troch rokov veku) a dospelých formou mesačných finančných limitov. Znamená to, že pacient – klient zdravotnej poisťovne – nemá obmedzený počet kusov pomôcok ako tomu bolo vminulosti.

Existujú 3 stupne inkontinencie, výška finančného limitu – úhrady zdravotnej poisťovne je nasledovná:
I. stupeň: (občasný únik moču) – poisťovne nehradia
II. stupeň: (častý únik moču) – finančný limit 15,74€ / mesiac
Poskytované môžu byť: vložky, vkladacie plienky afixačné nohavičky vúhrnnej sume 15,74 € mesačne
III. stupeň: (trvalý únik moču, príp. aj stolice) – finančný limit 55,32€ / mesiac
Poskytované môžu byť: vložky (maximálne 60 kusov), vkladacie plienky, plienkové nohavičky, fixačné nohavičky apodložky pod chorých (maximálne 60 kusov) vúhrnnej sume 55,32 mesačne.
Jednotlivé druhy poskytovaných pomôcok je teda možné kombinovať až do výšky príslušného finančného limitu, na každý druh pomôcky musí byť vypísaný samostatný poukaz. Dôležité je vedieť, že celkový počet kusov predpisovaných pomôcok nie je obmedzený (limitovaný je iba počet vložiek apodložiek pri III. stupni) – jediným kritériom je neprekročenie výšky stanoveného finančného limitu pre príslušný stupeň inkontinencie.

Čo sa „odohráva“ v plienke? Ako zistíte jej kvalitu?
Úvodom tejto časti si dovolíme konštatovanie, že dnes si už našťastie nikto nedovolí ani naSlovensku predávať druhotriedne výrobky ako tomu bolo vminulosti. Každý výrobca má totiž svoje laboratórium, kde okrem sústavnej kontroly svojej produkcie sleduje aj konkurenčné značky. Napriek tomu existujú rozdiely vkvalite, vyplývajúce zrozdielnej technológie výroby. Musí sa predsa prejaviť skutočnosť, keď jeden výrobca vyrába nanajmodernejších strojoch ainý nazastaralejších 10-ročných mašinách.
Základnou funkciou každej plienky je bezpečne zachytiť moč, rozptýliť ho do celej plochy plienky, spracovať na netekutý gél a pohltiť pritom neželané pachy. Zároveň signalizovať, koľko ešte bude plienka fungovať, kedy ju treba vymeniť. Tieto činnosti zabezpečujú základné výrobné suroviny – buničina, superabsorbent, netkaná textília atekutinu neprepúšťajúca fólia sindikátorom vlhkosti.
Nepokladáme zanevyhnutné podrobne sa zaoberať funkciami jednotlivých komponentov, ich charakteristikou amožnými kvalitatívnymi rozdielmi ujednotlivých výrobcov.

Pre užívateľa sú dôležitejšie iné skutočnosti – aby mu pomôcka poskytla istotu pred pretečením a súčasne primeraný komfort. Pod užívateľským komfortom rozumieme opakované spracovávanie tekutiny na gél, pohlcovanie pachov „Odour system“, neustále suchý povrch plienky „Top dry“ aindikátor vlhkosti (najnovšie aj so stupnicou). Aktuálnou novinkou uniektorých výrobcov je priedušná spodná fólia „Air“ (dovoľuje pokožke dýchať) azapínanie nasuchý zips snaťahovacími lepítkami.
Ekológia a kvalita Vroku 2011 sa aj naSlovensku objavili plienky pre dospelých sekologickým certifikátom. Nacelom svete existuje zatiaľ iba jediný vý- robca plienok pre dospelých, ktorý má takéto ocenenie amôže svoje výrobky označovať eko-známkou SWAN. Nazískanie certifikátu je potrebné splniť množstvo náročných aprísnych kritérií (výber surovín, materiálové zloženie výrobkov, technológia výroby, možnosti likvidácie použitých výrobkov atď.) acelý proces trvá približne 5 rokov. Nechceme nikomu vnucovať ekologické cítenie, ale je potrebné poukázať napodmienky jeho získania.
Kvalita afunkčnosť plienok scertifikátom musí byť minimálne taká dobrá alebo lepšia ako pri plienkach bez certifikátu.

Správny výber pomôcky
Musíme si uvedomiť, že čím je plienka väčšia, tým je aj drahšia. To isté platí aj v prípade jej sacej schopnosti, plienka s kapacitou 2500ml musí byť drahšia ako tá skapacitou 1500ml. Preto je dôležité zvážiť výber zjednotlivých druhov pomôcok, veľkosť asaciu schopnosť konkrétnej pomôcky, pretože vyššia cena znamená menej kusov dolimitu. Vprípade nesprávne zvoleného výberu znajdrahších druhov aveľkostí pomôcok prichádza „nevyhnutnosť“ dokupovania ďalších kusov, čomu sa netešia peňaženky najmä starších užívateľov. Pri výbere je dobré zohľadniť aj priedušnosť spodnej fólie plienky, čo obmedzuje riziko zaparenej pokožky. Zároveň je potrebné sledovať, či využívame celú saciu kapacitu plienky. Na to slúži tzv. indikátor vlhkosti na spodnej fólii, ktorý nám zmenou farby signalizuje nutnosť jej výmeny. Realita je totiž taká, že mnohí užívatelia pomôcok pre inkontinentných ani netušia, akú saciu schopnosť má ich plienka. Je to škoda, pretože keď vyčerpajú iba polovicu jej úžitkovej hodnoty, „druhú polovicu plienky vpodstate vyhadzujú nepoužitú“.
Údaje osacej schopnosti pomôcok pre inkontinentných sa dajú zistiť zpropagačných materiálov resp. zinternetových stránok jednotlivých výrobcov/dovozcov, nájdete ich aj nawww.inkontinencia.sk.
Zdravotným poisťovniam je vpodstate jedno, akú pomôcku si užívateľ nechá predpísať, zaplatia dovýšky finančného limitu pre príslušný stupeň inkontinencie. Zabezpečenie dostatočného počtu kusov pomôcok Všeobecne platí, že z hygienického hľadiska by mal mať inkontinentný občan kdispozícii 3 kusy plienok denne, čo je cca 90 kusov namesiac. Problémy snedostatočným množstvom preto nastávajú udrahších pomôcok, teda pri plienkových nohavičkách pre dospelých väčších veľkostí anavliekacích plienkových nohavičkách.
Vtejto súvislosti je potrebné poukázať nanezanedbateľné cenové rozdiely medzi jednotlivými výrobcami plienok. Sú výsledkom rozdielnej cenovej a marketingovej politiky výrobcov/dovozcov, teda vo výške nákladov napropagáciu, prezentáciu a„známosť svojej“ značky. Môžu tvoriť aj 30% ceny výrobku. Výsledkom je nie vždy vyrovnaný vzťah ceny aúžitkovej hodnoty, rozdiel aj niekoľkých desiatok centov nakaždom kuse porovnateľnej plienky.
Znamená to, že napr. v prípade plienkových nohavičiek veľkosti Large so sacou schopnosťou cca 2500ml sa dovýšky limitu 55,32 € „zmestí“ 67ks (nepriedušných) jednej značky, ale aj 83ks (priedušných !!!) odiného výrobcu. Ešte väčší rozdiel je vprípade plienkových nohavičiek veľkosti Medium so sacou schopnosťou cca 2200ml, kde sa dovýšky limitu „zmestí“ 71ks (nepriedušných) jednej značky, ale aj 95ks (priedušných !!!) odiného výrobcu. Výsledkom silnej marketingovej politiky teda nemusí byť iba známosť značky ajej výrobkov, ale aj nižší počet kusov porovnateľných plienok oproti inému výrobcovi. Pre užívateľa to vytvára možnosť získať každý mesiac napoukaz aj o30% viac kusov pomôcok.

Nastránke www.inkontinencia.sk nájdete ešte viac dôležitých informácií. Obsahom tejto osvetovej stránky sú rôzne užitočné informácie pre laickú iodbornú verejnosť. Okrem všeobecných informácií oinkontinencii (prečo vzniká, ako vzniká, možnosti jej riešenia apod.) tam nájdete aj praktické rady pre inkontinentných a je tam vytvorený priestor aj nakorešpondenciu sodborníkmi, ktorí poradia sriešením konkrétneho problému.
Súčasťou tejto nekomerčnej stránky sú aj informácie omnožstvách plienok, ktoré sa jednotlivým výrobcom/dovozcom „zmestia“ do hodnoty finančného limitu pre príslušný stupeň inkontinencie. Včasti „Počty kusov“ sú vo forme tabuliek (podľa jednotlivých druhov pomôcok) spracované údaje piatich najznámejších firiem. Každý druh pomôcky je rozdelený podľa úrovne sacej schopnosti, plienkové nohavičky samozrejme aj podľa jednotlivých veľkostí. Čísla vtabuľkách znamenajú počet kusov, ktoré príslušná značka „ponúka“ vrámci stanoveného finančného limitu.
Ak naľubovoľnom čísle podržíte kurzor, objavia sa Vám nasledovné údaje: názov pomôcky, jej sacia schopnosť, kód napredpisovanie apredajná cena vlekárni/ výdajni. Tieto údaje slúžia pre širokú verejnosť – odpredpisujúcich lekárov cez pracovníkov lekární avýdajní zdravotníckych pomôcok až pokonečných užívateľov. Títo majú zároveň možnosť kontroly či im lekár predpísal resp. lekáreň/ výdajňa vydala taký počet kusov aký zodpovedá výške finančného limitu. Zároveň si môžu vrovnakom riadku, akom sa nachádza „ich“ plienka nájsť lacnejšiu alternatívu porovnateľnej sacej schopnosti odiného výrobcu amať tak väčší počet kusov.

Vaša redakcia

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this