Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže Levice

Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže Levice

SPIG zdvíhacie zariadenia

Náplňou činnosti organizácie je:
• poskytovať sociálne poradenstvo pre rodičov azároveň dať priestor na vzájomné vymieňanie si skúseností medzi sebou,
• organizovanie ozdravných pobytov pre postihnuté deti a mládež aj srodinami doma ivzahraničí
• organizovanie kultúrno-spoločenských ašportových podujatí,
• odstraňovanie bariér architektonických ivmedziľudských vzťahoch.

V roku 2012 bola zvolená Rada ZO, ktorá pripravovala po dobu 4 rokov podujatia pre postihnuté deti, mládež, ale aj rodičov zdravotne postihnutých detí. Nebudeme uvádzať všetky, mnohé sa každoročne opakujú, ako napr. Benefičný koncert Objatie tónov – týmto podujatím každoročne štartujeme podujatia, Ples zdravotne postihnutých, filmové predstavenia, Mikulášske stretnutia, Benefičný koncert OC SZTP Levice.
Okrem týchto podujatí sme v rokoch 2012- 2014 počas jarných prázdnin pripravovali Detský karneval, v r. 2015 to bola Diskotéka spojená s vypúšťaním Lampiónov šťastia, v roku 2016 Prázdninová diskotéka. Je nám všetkým veľmi dobre známe, že naše deti veľmi radi tancujú azabávajú sa, takže otieto podujatia je pekný záujem. Hosťami Prázdninovej diskotéky boli aj deti zDSS Prameň nádeje v Leviciach (Detského centra) amládež zo. z. Ostrov. MDD sme oslavovali výletmi do ZOO vZlíne, Budapešti, Bojniciach aBratislave.

Svet zvierat dokáže ideti sťažkým mentálnym postihnutím zaujať, preto do plánu práce každoročne zaraďujeme aj stretnutia detí so zvieratmi. Už pravidelne sa zúčastňujeme podujatia snázvom Hontianske inšpirácie. Je to medzinárodné sympózium slovenských izahraničných maliarov asochárov, ktoré každoročne vrcholí výstavou výtvarných asochárskych diel a jej vernisážou. Účastníkmi sympózia boli aj naši členovia: A. Kissová asúrodenci Popovi. Mali možnosť celý týždeň tvoriť po boku známych umelcov avystavovať svoje maľby spolu snimi. Neodmysliteľným podujatím organizovaním našou organizáciou sú ozdravné a rehabilitačné pobyty.

Každé leto poriadame striedavo pobyt pri mori vzahraničí arekondično- integračný pobyt na Slovensku. Súčasťou rehabilitačných a ozdravných pobytov bol v r. 2012 pobyt pri mori v Grécku, v r. 2013 pobyt vHokovciach, vr. 2014 pobyt pri mori vTaliansku avroku 2015 rehabilitačný pobyt v Hokovciach a vroku 2016 opäť pobyt pri mori vTaliansku.

Oregeneráciu zdravotného stavu našich členov sa snažíme aj čiastočným prispievaním na individuálne rehabilitačné cvičenia – napr. na hipoterapiu a parawesternové jazdenie. Jeden znašich členov – Graňo Filip sa vroku 2015 stal víťazom na Špeciálnej olympiáde v Los Angeles vparawesternovom jazdení av jeho šľapajach pokračuje stále viac detí spostihnutím aj znašej organizácie. Cvičia hipoterapiu, trénujú westernové jazdenie achodia na súťaže, odkiaľ si tiež prinášajú ocenenia.

Cestovanie akrátke výlety sú medzi našimi členmi veľmi obľúbené. Vroku 2013 sme boli na 2 dni vPrahe na podujatí Deň plný zábavy, vroku 2015 na poznávacom zájazde vParíži avroku 2016 mal veľký úspech dvojdňový výlet do Tatier ana Pieniny. Splav po Dunajci avýlet lanovkou na tatranský Hrebienok mali veľký úspech.

Súčasťou kultúrno-spoločenských podujatí sú aj pravidelné návštevy filmových predstavení, no okrem nich sme boli aj na divadelných predstaveniach: vroku 2014 na rozprávkovej komédii Zrozprávky do rozprávky alebo Prasiatko s.r.o. – to bolo vapríli avmáji sme boli vDAB vNitre na divadle Mátohy. Veľmi zaujímavým podujatím boli v roku 2012 rýchlostné preteky áut, prevažne vytuningovaných snázvom RaceTuning Day na letisku vTekovskom Hrádku. Vroku 2013 sme boli na exkurzii vAE Mochovce, vroku 2014 sme zorganizovali vspolupráci so SČK vLeviciach Kurz prvej pomoci pre rodičov postihnutých detí. V roku 2015 sme ponúkli aj návštevu Arboreta vTesárskych Mlyňanoch anávštevu Soľnej jaskyne vStarom Tekove. Voktóbri 2015 sme prvý krát zorganizovali Tekvicovú párty spojenú svyrezávaním azdobením tekvíc.

Na pozvanie o. z. Svet mobility sme sa zúčastnili veľmi pekného podujatia v Kováčovej v LD Marína, kde sme mohli vidieť prezentáciu zdravotných pomôcok adeti sa mohli zabaviť vtvorivých dielňach. Nesmieme zabudnúť ešte na jedno podujatie. Vlete 2015 sme boli spoluorganizátormi celoslovenského stretnutia telesne postihnutých, ktoré pozostávalo zo športových hier, prezentácie zdravotných pomôcok, odborného semináru, fakultatívnych podujatí – ako napr. prehliadka Levického múzea, synagógy amesta Levice. Kultúrnymi sprievodnými podujatiami bolo divadelné predstavenie snázvom Šťastný lós adruhý večer tanečná zábava spojená so slávnostným odovzdávaním zväzových vyznamenaní. To je celý prierez podujatí, ktoré sa uskutočnili vminulom štvorročnom volebnom období aktorým sme sa Vám chceli predstaviť.

Bližšie informácie máte možnosť získať na našej webovej stránke www.postihnutedetilevice.wbl.sk, na facebooku: Postihnuté deti Levice akontaktovať nás môžete na adrese: sztplv@gmail.com.

Šidlová Zlatica, predsedníčka základnej organizácie

Sídlo: Sládkovičova 2 93401 Levice
Kontakty: 036/6227308, 0911932010
e-mail: sztplv@gmail.com
e-mail: sidlovazlatica@gmail.com
www.postihnutedetilevice.wbl.sk
fb: Postihnuté deti Levice

č. účtu: SK9109000000000028626072

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this