Služby včasnej intervencie sú tu pre vás

Služby včasnej intervencie sú tu pre vás

SPIG zdvíhacie zariadenia

Služby včasnej intervencie sa dostali do novely zákona o sociálnych službách č. 485/2013 ako nový druh sociálnych služieb aodborných činností súčinnosťou od1.1.2014. Povinnosť zabezpečiť túto službu má vyšší územný celok, vktorom má dieťa trvalý alebo prechodný pobyt. Ak službu poskytuje neverejný poskytovateľ, obec alebo vyšší územný celok ju môžu finančne podporiť. Zatiaľ je vznik Centier včasnej intervencie financovaný zo súkromných zdrojov. Znich sa zabezpečuje získanie priestorov, ich vybavenie avyškolenie afinancovanie pracovníkov pre prvý rok fungovania.

Momentálne je zriadených naSlovensku 5 centier – Bratislava, Žilina, Prešov odroku 2015, aBanská Bystrica, Košice od tohto roku. V budúcom roku by malo vzniknúť Centrum včasnej intervencie vTrenčianskom kraji.

Čo môžeme poskytnúť? Čo všetko Centrum včasnej intervencie prináša? Pre koho tu sme?
Podľa zákona o sociálnych službách možno poskytnúť túto službu dieťaťu so zdravotným postihnutím do7 rokov veku ajeho rodine. Cieľom sociálnej služby je zabrániť tomu, aby nedochádzalo kohrozeniu vývoja dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, podporiť jeho optimálny vývoj azabezpečiť takú pomoc apodporu rodine, aby sa neocitli vnepriaznivej sociálnej situácii, ktorá by ich vylúčila zkomunity. Toľko citácia zo zákona.

Podľa názoru odborníkov sú prvé tri roky života nesmierne dôležité pre nasmerovanie správneho vývoja. Správnou stimuláciou vývinu sa môže ovplyvniť situácia detí s akýmkoľvek zdravotným postihnutím a do budúcna tak zníži ich potenciálnu závislosť na ďalších (inštitucionálnych) službách pre nich. Prvé roky života sa práve najviac odohrávajú vrodine. Preto chceme umožniť rodičom, aby mohli podporovať vývin svojho dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti, schopnosti apredpoklady. Inými slovami Centrum včasnej intervencie je tu pre rodiny sdieťatkom sohrozeným vývinom (predčasne narodené) alebo so zdravotným znevýhodnením.

Naším cieľom je sprevádzať rodinu pri hľadaní riešenia jej aktuálnej situácie najlepšie vprirodzenom prostredí rodiny. To znamená, že ak budete mať onašu sociálnu službu záujem, môžete nás kontaktovať mailom alebo telefonicky. Vyjasníme si, či naša služba môže spĺňať Vaše očakávania, aak áno, následne Vám zašleme anamnestický dotazník a dohodneme si prvú návštevu vrodine. Práca vdomácom prostredí je vo včasnej intervencii veľmi dôležitý prvok – dieťatko môže ľahšie nadviazať spoluprácu, lebo je vznámom prostredí, rešpektujú sa jeho denné rituály, nie je stresované ďalším presunom zaodborníkom, ktorých rodina musí absolvovať nemálo.


Naprvé stretnutie si potrebujete prichystať vyplnený dotazník avýsledky vyšetrení ododborných lekárov. Necháme Vám napreštudovanie apodpis zmluvu ospolupráci. Naďalších stretnutiach si dohodneme individuálny plán – oblasti, ktoré sú aktuálne najdôležitejšie a treba ich riešiť, ako často sa budeme vidieť, ktorí vhodní odborníci by mohli byť prizvaní apod. Včasná intervencia umožňuje spoluprácu viacerých odborníkov na jednom mieste. V našom Centre môžete využiť služby špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa, sociálneho pracovníka alogopéda. Spolu sVami budeme pre Vaše dieťatko hľadať spôsoby jeho rozvoja abudeme riešiť potreby celej Vašej rodiny vdanej situá- cii. Sme tu teda pre dieťa, rodičov, súrodencov istarých rodičov, aby sme spolu prechádzali náročným obdobím vživote rodiny.
Okrem individuálnej práce srodinami organizujeme pre ne podporné skupiny, pobyty, prizývame ďalších odborníkov na prednášky, prípadne organizujeme iné neformálne stretnutia ako výrobu stimulačných hračiek, Mikulášske posedenie apod.

Informácie onás nájdete naweb stránke centravi.sk alebo nás môžete kontaktovať namailovej adrese bbystrica@centravi.sk Mgr.Gabriela Štítová sociálny pracovník CVI Banská Bystrica

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this