Životné minimum a peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

SPIG zdvíhacie zariadenia
Jana Žitňanská predstavila slovník pre označovanie zdravotného postihnutia
18. júla 2017

Životné minimum a peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na opatrovanie:
• mesačne 249,35€ za opatrovanie jeden osoby sŤZP
• mesačne 323,36€ za opatrovanie dvoch alebo viac osôb sŤZP
• mesačne 223,44€ za opatrovanie jednej osoby s ŤZP ak sa tejto poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie vrozsahu viac ako 20 hodín týždenne
• mesačne 304,87€ za opatrovanie najmenej dve osoby sŤZP ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo ktoré navštevujú školské zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne
• mesačne 315,96€ za opatrovanie jednej osoby sŤZP ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, asúčasne za opatrovanie jednej osoby s ŤZP ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje vrozsahu najviac 20 hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školské zariadenie alebo navštevuje školské zariadenie vrozsahu najviac 20 hodín týždenne
• mesačne 92,52€ za opatrovanie jednej osoby sŤZP ak je opatrovateľom dôchodca
• mesačne 122,13€ za opatrovanie dvoch alebo viac osôb sŤZP ak je opatrovateľom dôchodca

Suma príspevku sa zvyšuje o49,80€ mesačne, ak je ŤZP nezaopatrené dieťa aopatrovateľ nemá príjem anepoberá dôchodok.
Ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako 1,7-násobok životného minima, príspevok sa kráti o sumu prevyšujúcu tento príjem, ak je ním nezaopatrené dieťa, príspevok sa kráti o sumu prekračujúcu 3 násobok životného minima. Toto krátenie neplatí ak je opatrovateľom dôchodca. Stále platí, že ak je osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Peňažný príspevok na prepravu: najviac 101,78 € mesačne.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie:
• skupina chorôb (fenylketonúria, cystická fibróza spankreatickou insuficienciou, nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, celiakia): 37,03 € mesačne.
• skupina chorôb (diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný skomplikáciami, odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka, syndróm krátkeho čreva, chronické poškodenie pankreasu, systé- mový lupus erytematodes, Sjogrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba, malígne ochorenia spojené sporuchou funkcie tráviaceho traktu, skupina ďalších zriedkavých chorôb aporúch, ktoré sú spojené spríjmom potravy sdiagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu): 18,52 € mesačne.
• skupina chorôb (chronická insuficiencia obličiek, zúženie pažeráka svýraznou poruchou prehĺtania): 11,12 € mesačne.

Peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia: 18,52 € mesačne.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla: 33,32 € mesačne.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom: 44,43 € mesačne.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu: 2,78 € za 1 hod. osobnej asistencie.

Poukázanie zvýšenej sumy peňažných príspevkov za júl 2017 sa zrealizuje v augustovom vyplácaní uvedených príspevkov.
Odporúčame skontrolovať si výšku príspevkov, či Vám úrad náhodou nezabudol príspevok zvýšiť podľa nového opatrenia. (ľg)

Výška životného minima od 1. júla 2017
K1. júlu 2017 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí arodiny SR č. 173/2017 Z.z.
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:
• 199,48 € mesačne, ak ide ojednu plnoletú fyzickú osobu,
• 139,16 € mesačne, ak ide oďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
• 91,06€ mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:
Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 199,48€ mesačne.

Jednotlivec snezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 199,48 € + 91,06 € = 290,54 € apredstavuje sumu 290,54 € mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, sjedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne, 199,48 € + 91,06 € = 290,54 € apredstavuje sumu 290,54 € mesačne.

Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne, 199,48 € + 139,16 € = 338,64 € apredstavuje sumu 338,64 € mesačne.

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 199,48 € + 139,16 € + 91,06 € = 429,70 € apredstavuje sumu 429,70 € mesačne.

Dvojica stromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice stromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne, 199,48 € + 139,16 € + 91,06 € + 91,06 € + 91,06 € = 611,82 € a predstavuje sumu 611,82 € mesačne.

Dvojica sjedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice sjedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) ajedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 199,48 € + 139,16 € + 91,06 € + + 91,06 € = 520,76 € apredstavuje sumu 520,76 €.

Zdroj: MPSVR

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this