SPIG s.r.o. Zdvíhacie zariadenia, odstraňovanie bariér - kvalitná Slovenská výroba

Zabezpečenie pohybu a slobody

 • Zdvíhacím zariadením, sa kompenzuje znížená schopnosť osoby s ŤZP prekonávať architektonické bariéry a
 • podporujú sa jej schopnosti pri mobilite a sebaobsluhe.
 • ...
 • Ak ste odkázaný na pomoc pri presune v domácnosti
 • máte na základe zákona 447/2008 Z.z. §33 nárok získať príspevok
 • na kúpu zdvíhacieho zariadenia.
 • ...
 • Zo zákona Kúpa zdvíhacieho zariadenia:
 • Je to kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácie a stavebnej
 • úpravy, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku.
 • ...
 • Ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je možné poskytnúť,
 • ak má osoba ŤZP trvalý pobyt v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa bude robiť stavebná úprava.
 • ...

Bezplatná infolinka 0800 105 707

Peňažný príspevok na Zdvíhacie Zariadenie sa poskytne ak

 • • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie;
 • ...
 • • ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia
 • a nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia,
 • ...
 • • ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba s výnimkou
 • poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo sústavnej prípravy na povolanie),
 • ...
 • • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku.
 • Príspevok sa poskytne aj:• na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak osoba s ŤZP
 • spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zariadení,
 • ...
 • • ak si viacero osôb s ŤZP kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie.
 • ...
 • Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladov o cene zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“),
 • alebo dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia („faktúra“) vyhotovených osobami, ktoré vyrábajú,
 • predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vykonávajú ich stavebné úpravy.
 • ...

Aj tak sa to dá ...
jednoduchšie

Žime bez barier
SLOVENSKÝ VÝROBCA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ - 20 ROKOV SPIG

Napíšte nám