Peňažný príspevok

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

ako je napr.: schodolez, stropný zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá plošina, stoličkový výťah, úprava automobilu. Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť osoby s ŤZP prekonávať architektonické bariéry a podporujú sa jej schopnosti pri mobilite a sebaobsluhe. Zariadenie slúži aj na premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby.

podmienky získania príspevku :

Peňažný príspevok sa poskytne:
ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie; ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia, ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie), ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku.
Príspevok sa poskytne aj:
na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zariadení, ak si viacero osôb s ŤZP kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie. Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladov o cene zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“) alebo dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia („faktúra“) vyhotovených osobami, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vykonávajú ich stavebné úpravy.
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne:
ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima, ak bolo zariadenie zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.
Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, len ak:
je nefunkčné a nemožno ho opraviť, je nefunkčné a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50% ceny zariadenia, na ktoré bol poskytnutý príspevok, vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP. Konanie o príspevku Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
Výška príspevku:
Peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 11 617,88 €. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP. Výplata príspevku Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
Povinnosti oprávnenej osoby:
kúpiť si zdvíhacie zariadenie do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov, ak zdvíhacie zariadenie nie je možné kúpiť z dôvodov na strane osôb, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo inštalujú a robia stavebné úpravy potrebné na ich prevádzku, predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže kúpiť zdvíhacie zariadenie v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia, z dôvodov na strane osoby uvedenej v predchádzajúcom odseku, predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže kúpiť zdvíhacie zariadenie v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia, z dôvodov na strane osoby uvedenej v predchádzajúcom odseku, preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu, písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.
Povinnosti oprávnenej osoby:
preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu, písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu, písomne oznámiť do ôsmich dní príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení, zvyšovania kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia
Nárok na peňažný príspevok zanikne:
ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel, ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €), dňom smrti fyzickej osoby, ktorejsa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie. Ak sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal pred smrťou fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.

Podmienky žiadosti o štátny príspevok

Kúpa zdvíhacieho zariadenia: je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku. Ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak má osoba ŤZP trvalý pobyt v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa bude robiť stavebná úprava. Žiadosť o príspevok Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť. K žiadosti o príspevok musíte pridať aj nasledujúce dokumenty

5500

Spokojných klientov


Snažíme sa v maximálnej možnej miere vychádzať našim klientom v ústrety.

Schodiskové plošiny, pripravené pre vás

 • Šikmá Schodisková plošina GTL30
 • Schodisková plošina Ganser
 • schodisková plošina
 • schodisková plošina
 • Šikmá schodisková plošina
 • Šikmá schodisková plošina SPU 3

Stoličkové výťahy 

 • stolickovy vytah platinum pre zákrutové schodisko
 • Stoličkový výťah platinum pre rovné schodisko
 • schodiskový výťah FLOW X
 • Stoličkový výťah extra
 • stoličkový výťah exteriér
 • Stoličkový výťah
 • Stoličkový výťah

Schodolezy

 • kolieskový schodolez
 • schodolez elektrický vozík
 • pásový schodolez
 • Schodolez pre ZŤP osoby
 • schodolez n956
 • Pásový schodolez SHERPA N955
 • Pásový schodolez

Stropný zdvihák

 • Elektronická výbočka
 • Stropné zdvíhacie zariadenie
 • horizontálny pohon stropný zdvihák
 • vertikalizácia - nácvik chôdze
 • Bezbarierová kúpeľňa
 • presun imobilných
 • Presun imobilného z postele
 • Váženie imobilných osôb
 • Stropný zdvihák - Vertikalizačný vak na nácvik chôdze.
 • Stropný zdvihák - toaletný vak | Stropný zdvihák osobu s ŤZP presuva aj
 • Stropný zdvihák | Kúpací vak
 • Zdviháky pre ŤZP | Stropný zdvihák - vak kúpaci

Domáce výťahy

 • Zvislá schodisková plošina VM
 • Zvislá schodisková plošina LR
 • zvislá schodisková plošina os500 4
 • Malá zvislá schodisková plošina SP500 2
 • chodisková plošina Liberty
 • Zvislá plošina OS 700 pre imobilných
 • Domáci výťah Altura Gold
 • Zvislá plošina Altura platinum 4
 • Zvislá exteriérová plošina pre imobilných
 • Nožnicové hydraulické plošiny
 • Zvislá plošina | Zvislé skrutkové plošiny ZPS bez ohradenia dráhy
 • Zvislá zdvíhacia plošina ZPT

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia si môžete žiadať na Úrade Práce, Sociálnych vecí a Rodiny. od UPSVaR v zmysle zákona 447/2008.

Kontaktujte nás.

My sa vám obratom ozveme ohľadom detailov projektu a zameranie máte od nás zdarma!
* Povinné

 

 


Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia si môžete žiadať na Úrade Práce, Sociálnych vecí a Rodiny.

od UPSVaR v zmysle zákona 447/2008

 

 


S našimi šikmými schodiskovými plošinami zdoláte akékoľvek schodiskové bariéry.

Vďaka ľahko ovládateľným schodolezom si bezpečne poradíte na každých schodoch.

Stropný zdvihák je úľava pri používaní v domícnosti.

Stoličkové výťahy od výrobcu ACCESS BDD sú najkvalitnejšie na trhu.

Zvislé plošiny sa vyrábajú v SPIGu, okrem toho oprávnene montujeme ALTURA domáce výťahy najvyššej kvality od ACCESS BDD.

Unikátna úprava vozidiel v SPIGu vďaka spolupráci s HURT, s.r.o .  HURT, s.r.o. je unikátny výrobca úprav vozidla z Českej Republiky, ktorého poznajú na celom svete.


 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this