Súhlas vlastníkov bytov v dome pri montáži zdvíhacieho zariadenia už nie je potrebný.

Súhlas spoluvlastníkov so zdvíhacím zariadením v bytovom dome s umiestnením zdvíhacieho zariadenia
Súhlas spoluvlastníkov so zdvíhacím zariadením v bytovom dome
25. septembra 2019
Schodolez Bratislava
Schodolez Bratislava odskúšanie pri SND
14. októbra 2020

Súhlas vlastníkov bytov v dome pri montáži zdvíhacieho zariadenia už nie je potrebný.

Súhlas vlastníkov bytov v dome

,,Veľký krok v pred v myslení našej krajiny“

„Pokiaľ Vám v minulosti nechceli susedia povoliť zdvíhacie zariadenie, ozvite sa nám 0800 105 707.

Súhlas vlastníkov bytov už nie je potrebný.“


* Vypustenie potreby súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona v spoločných častiach bytového domu.

5.12.2019 bola schválená v Národnej rade Slovenskej republiky novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


SPIG-výťahy-pre-imobilnýchHlavným cieľom novely je sankčná vymožiteľnosť v prípade porušovania domového poriadku, podľa dohodnutých podmienok nadpolovičnou väčšinou bytových vlastníkov. § 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa tak dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.“

Zdroj: https://lepsiasprava.sk/nr-sr-schvalila-novelu-bytoveho-zakona-v-casti-domoveho-poriadku-do-zakona-c-182-1993-z-z/

 

Popri hlavnom znení bolo schválených ďalších 7 bodov. Medzi nimi  aj vypustenie potreby súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona v spoločných častiach bytového domu.

 

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie: „(16) Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.“.

2. V § 8b ods. 1 písm. f) sa slová „požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“ nahrádzajú slovami „požiadajú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov (ďalej len „štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“)“.

3. V § 9 ods. 3 druhej vete sa slová „500 eur“ nahrádzajú slovami „vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia“...
.
.

6. V § 14b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „(5)

Súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia

podľa osobitného zákona 15c) v spoločných častiach bytového domu.“. Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie: „ 15c) § 33 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Zdroj: Súhlas-so-zdvíhacím-zariadením-domový-poriadok-NRSR

 

SPIG-kontakt-pre-imobilných

Comments are closed.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this