Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

SPIG zdvíhacie zariadenia
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
20. februára 2015

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

SPIG zdvíhacie zariadenia

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
• je osoba sŤZP odkázaná podľa komplexného posudku nakompenzáciu zvýšených výdavkov nadiétne stravovanie = ak má chorobu alebo poruchu uvedenú vprílohe č. 5 zákona,
• ak úrad práce, sociálnych vecí arodiny vydá rozhodnutie opriznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:
• osobe sŤZP, ktorejsa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (svýnimkou poskytovania tejto služby vzariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní),
• ak je príjem osoby sŤZP vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Žiadosť opríspevok
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali napríslušnom úrade práce, sociálnych vecí arodiny ovšetkých náležitostiach tejto žiadosti aoďalších písomnostiach, ktoré je knej potrebné priložiť.

Konanie opríspevku
Konanie opriznanie peňažného príspevku sa začína nazáklade písomnej žiadosti. Podkladom narozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje zaosobu sŤZP, je lekársky posudok podklad narozhodnutie opeňažnom príspevku nakompenzáciu. Ak je podkladom narozhodnutie opeňažnom príspevku nakompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60dní odzačatia konania alehota navyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí arodiny vzhľadom naokolnosti prípadu rozhodnúť vlehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí arodiny predĺžiť lehotu narozhodnutie najviac o30 dní.

Výška príspevku
Výška peňažného príspevku je mesačne:
• 18,56% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby aporuchy uvedené vstanovenom zozname vI. skupine,
• 9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby aporuchy uvedené vstanovenom zozname vII. skupine,
• 5,57% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby aporuchy uvedené vstanovenom zozname vIII. skupine.
Ak je osoba sŤZP odkázaná nakompenzáciu zvýšených výdavkov nadiétne stravovanie zdôvodu, že má viaceré choroby aporuchy zaradené dorôznych skupín, tak sa jej poskytne peňažný príspevok vo výške, ktorá zodpovedá najnákladnejšej diéte zhľadiska zaradenia choroby alebo poruchy dourčenej skupiny.

Výplata príspevku
Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí arodiny ojeho priznaní. Peňažný príspevok sa:
• prizná avyplatí odprvého dňa kalendárneho mesiaca, vktorom sa začalo konanie opeňažnom príspevku nakompenzáciu,
• poskytuje zacelý kalendárny mesiac, ato aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len začasť kalendárneho mesiaca,
• vypláca mesačne pozadu.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa vypláca
• veurách,
• vhotovosti, alebo
• bezhotovostným prevodom nažiadosť fyzickej osoby sŤZP, ktorej sa peňažný príspevok nakompenzáciu zvýšených výdavkov priznal,
• najej účet vbanke alebo vpobočke zahraničnej banky so sídlom naúzemí Slovenskej republiky, alebo
• na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba sŤZP, ktorej sa peňažný príspevok nakompenzáciu zvýšených výdavkov priznal, určí.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba sŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v§ 57,povinná najmä: preukázať skutočnosti rozhodujúce napriznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu, písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí arodiny do8 dní zmeny vskutočnostiach rozhodujúcich natrvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku nakompenzáciu.

Zánik nároku
Nárok napeňažný príspevok zanikne:
• ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
• ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce natrvanie nároku natento peňažný príspevok, (napríklad ak osoba sŤZP poopätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou sŤZP alebo hodnota majetku osoby sŤZP je vyššia ako 39833 €),
• dňom smrti osoby sŤZP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval.
Ak sa peňažný príspevok nakompenzáciu zvýšených výdavkov priznal pred smrťou osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili dodňa jej smrti, sa nevyplatia.

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke- -zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov/penazny-prispevok-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov-dietne-stravovanie/

September 2014

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this